- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg

Vedtægter

Vedtægter for Bøvling Valgmenighed § 1 Bøvling Valgmenighed, der blev oprettet i 1875, har til formål at være menighed i henhold til gældende lov og som sådan virke som samlingssted til fremme for egnens grundtvigsk prægede kirke og folkeliv. § 2 Medlemsret og medlemspligt indtræder, når ansøgning om sognebåndsløsning er godkendt, og ophører, når lovlig udmeldelse er sket. Udelukkelse af menigheden kan kun ske med bestyrelsens samtykke. § 3 I formueretslig henseende danner valgmenigheden en forening. Den, der ophører med at være medlem af menigheden, har intet krav på menighedens ejendele. § 4 Medlemmernes bidrag til menigheden fastsættes af bestyrelsen ved den årlige budgetlægning med en procentsats af medlemmernes årsindtægt. Bidraget skal altid mindst dække det beløb, som vedkommende skulle have betalt i kirkeskat. Medlemskab indebærer fuldmagt til bestyrelsen om for hvert medlem at indhente oplysning om kirkeskattens størrelse hos de kommunale skattemyndigheder. § 5 Generalforsamling afholdes hvert år inden 1.maj og indvarsles gennem et lokalt dagblad og i kirkebladet med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Ethvert medlem af menigheden er stemmeberettiget. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig flertal. Vedr. personvalg, henvises til §7 Til ændringer i vedtægterne kræves, at to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager en enslydende beslutning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller 50 medlemmer kræver det. § 6 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde: A: Valg af ordstyrer. B: Beretning af formanden. C: Fremlæggelse af revideret regnskab til Godkendelse. D: Valg af bestyrelse. E: Valg af suppleanter F: Valg af revisor. G: Behandling af indkomne forslag. H: Evt. § 7 Valgmenighedens bestyrelse består af 7 medlemmer.  Formanden er på valg hvert år. De øvrige 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Blandt de 3 der vælges hvert år, skal mindst et medlem være bosat uden for Bøvling sogn. Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter. Ægtefæller kan ikke samtidig have sæde i bestyrelsen Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning, dog kan forslag ske mundtlig, hvis forsamlingen er indforstået hermed. Valg til bestyrelsen kræver over 50% af de afgivne stemmer. Hvis der skal mere end èn valgrunde til, er den eller de valgt der har fået flest stemmer § 8 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, og den kan ansætte en forretningsfører til at føre menighedens regnskab. § 9 Bestyrelsen repræsenterer menigheden i alle anliggender og handler på dennes vegne i alle spørgsmål, således også vedrørende aflønning af funktionærer, men den må ikke antage eller afskedige en præst, uden at det forelægges menigheden til afgørelse. I forligs og retssager optræder formanden eller næstformanden på menighedens vegne, og hans underskrift er forpligtende for menigheden. § 10 Bestyrelsen er berettiget til når som helst at efterse bogføring, kasse, aktiver og dokumenter. § 11 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet, der også omfatter de indsamlede midler og andre indtægter, som menigheden måtte oppebære, skal være færdigt og revideret og forelægges bestyrelsen senest 1.april. § 12 Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, idet der afgår 1 skiftevis hvert år. § 13 Menigheden er uopløselig, så længe der findes sognebåndsløsere, der kan og vil fortsætte valgmenigheden. § 14 I tilfælde af menighedens opløsningen afgør de medlemmer der har tilhørt menigheden de sidste 5 år, til hvilket arbejde af grundtvigsk folkelig, kirkelig eller skolemæssig art midlerne skal anvendes. Ingen enkeltperson må få andel i menighedens formue. § 15 Hvis lovgivningensmagten hæver forbindelsen mellem kirke og stat, skal bestyrelsen fremlægge forslag til vedtægtsændring, der gør det muligt at videreføre menigheden uden dette tilhørsforhold. § 16 Adgang til at deltage i gudstjenesten står åben for alle, medmindre bestyrelsen eller præsten i særlige tilfælde bestemmer anderledes. Ikke medlemmer, der ønsker kirkelige handlinger foretaget, eller som ønsker, at deres børn deltager i konfirmationsforberedelsen, uden at de indmelder sig som medlemmer, kan træffe aftale med præsten, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om dette kan finde sted. Disse vedtægter træder straks i kraft Bøvling den 20. februar 2000 Bestyrelsen
Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links