- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg

Legater

Legater i Bøvling valgmenighed  Der er to gavefonde som uddeles en gang om året. Nærmere oplysninger fås ved præsten eller formanden. 1. Maren og Nicolaj Henningsens mindelegat Ansøgning kan sendes hvert år senest den 30/4 til valgmenighedens formand JoanTrelborg, Brogårdsvej 36, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 61741976 eller Mail § 1. Legatet består af renterne af den på årsdagen indsatte legatsum på 50.000 kr. minus statsafgift. § 2. Legatstørrelsen er årligt på mindst 500 kr. men renterne kan opspares, dersom der ikke skulle være kvalificerede ansøgere. § 3. Af legatmodtageren kræves: a) at dennes forældre gennem en årrække har været medlem af Valgmenigheden, og at de selv er medlem. b) at midlerne skal bruges til uddannelse, som håndværkere, lærer eller anden virksomhed for og blandt menigmand. c) eller i særlige tilfælde til udsendelse af en ung kvinde til Porto Novo missionsskole i Seva landir i Indien, der var Maren og Nicolaj Henningsens hjertesag. § 4. Legatbestyrelsen er Valgmenighedens bestyrelse og vælges som denne af Valgmenighedens repræsentantskab. § 5. Redegørelse for uddeling af legat aflægges årligt sammen med legatets regnskab ved repræsentantskabsmødet om foråret. § 6. Blandt repræsentantskabet vælges 2 revisorer til at revidere legatets regnskab. De vælges for 2 år således, at en er på valg hvert år. Ovenstående blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet 27. juni 1977. P.S. Repræsentantskabet er nedlagt, og nu er det bestyrelsen for Bøvling Valgmenighed som administrerer legatet. § 3 c) er ikke aktuel længere, da missionsskolen i Indien er nedlagt. 30. november 2011  2. Kirsten Juul Nikolajsen's Mindelegat Legatet kan tildeles medlemmer af Bøvling Valgmenighed i alderen 15-25 år, som støtte til ophold på dansk højskole eller efterskole. Legatet er på 5000 kr. Ansøgning sendes senest den 30/4 hvert år til valgmenighedens formand Joan Trelborg, Brogårdsvej 36, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 61741976 eller Mail § 1. Navn og hjemsted. Legatets navn er "Kirsten Juul Nikolajsen's Mindelegat." Legatets hjemsted er Lemvig kommune. § 2. Formål. Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af Bøvling Valgmenighed for fremtidigt ophold på en dansk efterskole, ungdomsskole eller højskole. Der kan alene ydes støtte til personer i alderen 15- 25 år. § 3. Formue. Legatets formue består ved stiftelsen af kr. (oplyses ved henvendelse til bestyrelsen) Efter stiftelsen kan formuen forøges ved henlæggelser jfr. § 4. eller ved arv, gave eller på anden måde, såfremt der til erhvervelsen ikke er knyttet betingelser, der strider mod legatets vedtægter. Legatets aktiver skal lyde på legatets navn, og værdipapirer indlægges i depot i Jyske Bank, hvor også legatets bankkonto føres. § 4. Afkast af formuen. Afkast af legatets formue anvendes til legatets formål. Dersom der i et år ikke skulle være kvalificerede ansøgere til legatet, kan afkastet henstå til næste års uddeling. Såfremt der i det følgende år heller ikke skulle være kvalificerede ansøgere, henlægges afkastet til legatets formue. § 5. Ansøgning om og uddeling af legatportioner. En legatportion skal være mindst kr. 5.000,- og i øvrigt derudover efter bestyrelsens skøn. Legatet uddeles hvert år i august måned- så vidt muligt den 28. august- efter skriftlig ansøgning, der sendes til legatbestyrelsens formand. Ansøgning indkaldes hvert år ved bekendtgørelse i Bøvling Valgmenigheds kirkeblads julenummer. Behandlingen af indkomne ansøgninger og uddeling af legatportioner foretages af bestyrelsen. § 6. Bestyrelse. Legatets bestyrelse er den til enhver tid værende bestyrelse for Bøvling Valgmenighed, hvis formand også er formand for legatbestyrelsen. Bestyrelsen skal træde sammen mindst een gang årligt efter formandens bestemmelse, og i øvrigt så ofte som formanden finder anledning dertil, eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav derom overfor formanden. Bestyrelsens formand tegner legatet. Bestyrelsen skal føre et fuldstændigt regnskab over legatets drift og formue i overensstemmelse med god regnskabsskik. § 7. Regnskab og revision. Legatets regnskabsår er kalenderåret. Legatets regnskaber skal revideres af Bøvling Valgmenigheds generalforsamlingsvalgte revisorer. § 8 Vedtægtsændringer. Såfremt de forudsætninger, der herskede ved legatets stiftelse, er blevet væsentlig ændrede, kan disse vedtægter ændres ved enstemmig beslutning af en fuldtallig bestyrelse. § 9. Opløsning. Såfremt legatet på grund af forringede kapitalforhold som følge af inflation eller af andre grunde vil være ude af stand til at yde nogen mærkbar støtte til de i vedtægterne nævnte formål, kan legatet ved en enstemmig beslutning af en fuldtallig bestyrelse opløses, idet eventuelle nære pårørende til Kirsten Juul Nikolajsen underrettes om en sådan beslutning. I tilfælde af legatets ophævelse tilfalder legatets samlede formue Bøvling Valgmenighed. Såfremt denne Valgmenighed ikke eksisterer, overføres legatets midler til et eller flere andre legater med formål, der svarer til nærværende legats formål. Og såfremt sådanne legater heller ikke kan tilgodeses, træffer bestyrelsen beslutning om at overføre legatets midler til et andet værdigt formål. Således vedtaget af stifterne den 3/2 1992 Bøvling, den 3/2 1992 Som stifter: Karen Juul Nielsen og Hans Juul Nielsen Ovenstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen for Bøvling Valgmenighed den 3. februar 1992 Formanden Erling Krogsgaard Jensen
Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links