- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Kirkegården vedtægter

Vedtægter for Bøvling Valgmenigheds Kirkegård Anlagt 1953 Kirkegårdens bestyrelsesforhold § 1. Kirkegården ejes af Bøvling Valgmenighed og bestyres af Valgmenighedens bestyrelse. § 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver unde ansvar overfor bestyrelsen i overensstemmelse med regulativ for graverstilling og bestemmelse i nærværende regelsæt § 3. Gravstederne skal indtegnes og nummereres på kort og i protokol for kirkegården. Gravsteder.  § 4. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder/urnepladser sker til graveren § 5. For ethvert gravsted udfærdiger forretningsføreren et gravstedsbrev. (kopi kan ses her på linket) Tillige udleveres kirkegårdsvedtægten. § 6. Brugsretten til gravstedet er minimum lig med fredningstiden p.t. 25 år. Forlængelse af brugsretten sker ved henvendelse til forretningsføreren. § 7. Af hensyn til helheden og den stedlige tradition må anlæg af gravstedet aftales med graveren, og hvis der ønskes specielle anlæg, skal de godkendes af Bestyrelse/kirkeværge. Hvis anlægget anses for upassende, kan bestyrelsen kræve det fjernet. Hvis bestående beplantninger på gravstedet ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan bestyrelsen forlange dem beskåret eller fjernet. § 8. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved bestyrelsens foranstaltning. Vedligeholdelse af gravsteder.  § 9. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. § 10. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen kan kirkegården overtage vedligeholdelsen. § 11. Hvis vedligeholdelsen forsømmes, og der ikke erlægges betaling til kirkegården herfor, kan bestyrelsen vedtage at sløjfe gravstedet og tilså eller henlægge gravstedet i grus i fredningsperioden. § 12. Der kan indgås vedligeholdelsesaftale med kirkegården ved forretningsføreren. § 13. Indehaveren af gravstedsretten kan selv anlægge og vedligeholde gravstedet. § 14. Man kan indgå aftale med graveren om vedligeholdelse af gravstedet. Afregning sker til kirkekassen. Særlige bestemmelser.  § 15. Fredningstiden er den tid, hvori en grav skal ligge urørt p.t. 25 år og for urnegrave 15 år. § 16. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Denne vedtægt er vedtaget af bestyrelsen for Bøvling Valgmenighed  Bøvling den 9. februar 2005. P.B.V.  Jens Kr. Skovmose                            Kresten Hedegaard formand                                                     Næstformand
Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links